Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pseudo- adiabàtic

Adj. S'aplica a aquells processos de transformació de l'aire en els quals no hi ha canvi de quantitat de calor per causes externes, però que, per efecte de les precipitacions (pluja, neu, pedr) queda incorporada a l'aire la calor de vaporització que posseïa l'aigua que es precipita.

Enllaç permanent: Pseudo- adiabàtic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pronòstic | Glossari Meteorologia | Pseudo- inestabilitat >

Novetats