Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

DNC

(f) Control numèric en què el programa de tasca i la seva execució en el temps són determinats per un ordinador en comunicació directa amb la màquina controlada.

Nota: El control numèric directe d'exerceix, generalment, sobre un conjunt de màquines amb control numèric per ordinador comunicades directament amb l'ordinador encarregat de la distribució dels programes de tasca respec tius. La sigla prové del terme anglès "direct numerical control".

Sinònim: control numèric directe.

ES control numérico directo.

ES DNC.

FR commande numérique directe.

FR CND.

EN direct numerical control.

EN DNC.

Enllaç permanent: DNC - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Dispositiu d'acomodació de centre remot | Glossari Robòtica | Eix >