Glossaris

Glossaris

Glossari Teatre / Terme

Personatge arquetip

Personatge imaginari d’una obra literària que té uns trets, un caràcter i una manera d’actuar fàcilment reconeguts per a la majoria.

Enllaç permanent: Personatge arquetip - Data: 2014-02-08 07:48:13


< Pasquí | Glossari Teatre | Subtrames >