Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Regla d’integritat referencial

Regla que estableix que si el conjunt d’atributs CF és una clau forana d’una relació R que referencia una relació S (no necessàriament diferent de R) que té per clau primària CP, aleshores, per a tota tupla t de l’extensió de R, els valors per a CF de t són o bé valors nuls o bé valors que coincideixen amb els valors per a CP d’alguna tupla s de S.

Enllaç permanent: Regla d’integritat referencial - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Regla d’integritat d’unicitat de la clau primària | Glossari Bases de dades | Relació >

Novetats