Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Animació

Creació del moviment mitjançant una sèrie d'imatges fixes preses fotograma a fotograma, les quals n'aniran reproduint les distintes fases. Aquestes imatges poden ser d'objectes, de ninots, de plastilina, de collages, etcètera (v. Dibuixos animats i Imatge per imatge).
Designació de diverses tècniques cinematogràfiques que tenen en comú de basar-se en un univers de proporcions reduïdes i de no reproduir cap element real. En el rodatge hom no usa el moviment, sinó que són emprades tècniques de filmació d'imatge per imatge i mitjançant diversos trucatges és creada la impressió de relleu i moviment. Comprèn el dibuix animat, amb el qual sovint es confon, el de ninots, titelles, collages, objectes en moviment, gravats mòbils, ombres i àdhuc composicions plàstiques abstractes. Un aspecte més de l'animació és el film amb la imatge produïda directament sobre el suport, sense filmació. El film d'animació entronca amb l'estètica i les tècniques de les joguines òptiques i dels estris de física recreativa. Inicialment, l'animació fou emprada per a produir un cinema dit per a infants, però ha arribat a representar una de les possibilitats del cinema més intel•lectual, complex i minoritari. La publicitat se'n serveix sovint i ha contribuït a desenvolupar-ne certs aspectes, malgrat que ha tendit a reduir-ne les possibilitats expressives. La televisió, per raons de producció accelerada, ha forçat una esquematització que no va paral•lela a una funció de síntesi, la qual cosa constitueix una veritable regressió. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Animació - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Angulació | Glossari Cinema | Animació cíclica >

Novetats