Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Direcció

Art i tècnica de guiar la realització de totes les etapes d'un film. La direcció cinematogràfica pot ésser dividida en dues funcions: direcció de producció, que té cura de tots els aspectes financers i econòmics del film, i direcció artística, que s'encarrega dels altres aspectes, l'adaptació del guió, el control de la fotografia, la direcció d'actors, la mescla i el muntatge del film. És en aquest darrer sentit que el director de cinema esdevé l'autèntic creador i autor del film, i la història de la direcció és la mateixa història del cinema. De tota manera, en la producció industrial, la direcció cinematogràfica pot restar com una feina purament tècnica on el director no fa sinó dur a terme els encàrrecs de les grans empreses.

Enllaç permanent: Direcció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< DIN | Glossari Cinema | Director >

Novetats