Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Escor

Efecte que es produeix quan un objecte o una figura humana és presa en un gran primer pla i, per tant, queda desfigurada a causa de l'enquadrament (v.).

Enllaç permanent: Escor - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Escombrada | Glossari Cinema | Espai cinematogràfic >

Novetats