Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Flash-forward »

Salt endavant en el temps, que avança aspectes de la narració i que es realitza insertant plans adequats que corresponen a una acció futura.

Enllaç permanent: «Flash-forward » - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Flash» | Glossari Cinema | «Flou» >

Novetats