Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Positivadora

També anomenada copiadora, serveix per al tiratge de copies positives d'una pel•lícula a partir dels negatius d'imatge o de so; s'obtenen o bé per contacte o bé mitjançant un sistema optic.

Enllaç permanent: Positivadora - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Positiu | Glossari Cinema | Postsincronització >

Novetats