Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Bisell

Tall oblic a la vora o a l'extrem d'una làmina o planxa d'una eina. Caire o vora escapçats obliquament, al biaix. L'escapçament de caires, també dit aixamfranament, és practicat per tal d'eliminar l'aresta massa pronunciada que formen la intersecció de dues cares en angle agut o recte. Ben a l'inrevés, l'escapçament de vores és practicat per afuar encara més un dels seus caires, generalment amb la intenció de fer-lo tallant.

Enllaç permanent: Bisell - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Assentament | Glossari Construcció | Bisellar >