Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Obres públiques

Obres d'ús i d'aprofitament general i construccions destinades a serveis que vagin a càrrec d'organismes de l'administració. Llur realització es pot produir directament, per part de l'administració, i també per un tercer, mitjançant el corresponent contracte administratiu. En aquest darrer cas és una empresa privada la que es fa càrrec de l'obra per un preu preestablert, i un cop acabada en fa lliurament a l'administració.

Enllaç permanent: Obres públiques - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Obra de fàbrica | Glossari Construcció | Ornamentació >