Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Paviment

Revestiment de pedres, rajoles, parquet, producte bituminós, etc, amb què hom cobreix el sòl d'una habitació, d'un pati, d'una carretera, d'un aeròdrom, etc, per tal d'embellir-lo, conferir-li fermesa, llisor, comoditat de trànsit, etc. Els paviments de les habitacions i d'altres peces interiors de les cases solen ésser de fusta, rajoles, linòleum, etc, i els magatzems o naus industrials, de maons, formigó, pòrtland, cautxú, etc.

Enllaç permanent: Paviment - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Palafit | Glossari Construcció | Pedra fonamental >