Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Coeficient de correlaciò lineal

(r) m Mesura de la relació lineal entre dues variables amb valors entre -1 i 1. El 0 indica que no hi ha correlació lineal entre les dues variables; l’1, que hi ha una correlació lineal positiva perfecta i el -1 una correlació lineal negativa perfecta (a major valor de la variable 1 menor és el valor de la variable 2). (estadística descriptiva)

Enllaç permanent: Coeficient de correlaciò lineal - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Cens | Glossari Estadística | Coeficient de correlació lineal de Pearson >