Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Covariància

S'anomena covariància d'una variable bidimensional (X, Y) la mitjana aritmètica dels productes de les desviacions de cada una de les variables respecte de les seves mitjanes respectives. Es representa per Sxy [Distribució bidimensional].

Enllaç permanent: Covariància - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Correlaciò | Glossari Estadística | Desviaciò estàndard >