Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Desviaciò estàndard

f Mesura de dispersió o variabilitat que es calcula fent l'arrel quadrada positiva del valor de la variància. (estadística descriptiva). sin. compl. desviació típica Animació

Enllaç permanent: Desviaciò estàndard - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Covariància | Glossari Estadística | Desviació mitjana >