Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Ìndex

m Quocient entre un valor considerat i un valor de referència anomenat base i que generalment es presenta multiplicat per 100. Permet comparar les magnituds que pren una variable entre dos períodes de temps o entre dos espais. Per exemple, l’índex de preus de consum (IPC). (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Ìndex - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Histograma | Glossari Estadística | Indicador estadìstic >