Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Indicador estadìstic

m Xifra de referència utilitzada per resumir dades estadístiques. Hi ha diferents tipus d’indicadors: mitjanes, raó, proporció, índex i taxa, entre d’altres. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Indicador estadìstic - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Ìndex | Glossari Estadística | Inferència estadìstica >