Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Mesura de tendència central

f Vegeu mesura de posició

Enllaç permanent: Mesura de tendència central - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Mesura de posiciò | Glossari Estadística | Mitjana aritmètica >