Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Mesura de posiciò

f Valor central a l’entorn del qual s’agrupen les dades quantitatives. Els principals valors centrals són la mitjana aritmètica, la mediana i la moda. (estadística descriptiva). sin. compl. mesura de tendència central

Enllaç permanent: Mesura de posiciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Mesura de dispersiò | Glossari Estadística | Mesura de tendència central >

Novetats