Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Mitjana aritmètica

f Quocient entre la suma dels valors obtinguts i el nombre total d’elements observats. (estadística descriptiva) Animació

S'anomena mitjana aritmètica d'una distribució estadística el quocient entre la suma de tots els valors de Xi observats i el nombre total d'observacions, N. Es representa per x [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Mitjana aritmètica - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Mesura de tendència central | Glossari Estadística | Moda >