Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Moda

f Valor de la variable que es repeteix més vegades i, per tant, el que té la freqüència absoluta més alta. (estadística descriptiva)

La moda (Mo) d'una distribució estadística és el valor (o valors) de freqüència més alta [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Moda - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Mitjana aritmètica | Glossari Estadística | Mostra >