Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Probabilitat

f Valor comprès entre zero i u associat a la certesa de produir-se un esdeveniment que es representa mitjançant una fracció P = (nombre de casos favorables/nombre de casos possibles). En experiments repetitius i independents, és el límit de la freqüència relativa de l'esdeveniment. Per exemple, la probabilitat que surti un 1 en el llançament d’un dau és 1/6, ja que són 6 els valors possibles (1, 2, 3, 4, 5 i 6). (probabilitat) Animació

Enllaç permanent: Probabilitat - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Poblaciò | Glossari Estadística | Proporciò >