Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Rang

m Diferència entre el valor observat més gran (màxim) i el valor observat més petit (mínim). Per exemple, de la sèrie de valors 1, 3, 8, 10 i 11, el rang és la diferència entre 11 i 1, és a dir, 10. És una mala mesura de dispersió perquè només es calcula a partir de dos valors extrems. (estadística descriptiva). sin. compl. recorregut Animació

S'anomena rang d'una distribució estadística la diferència entre el valor màxim i el valor mínim d'aquesta [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Rang - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Quartil | Glossari Estadística | Raò >