Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Recollida de dades

f Fase del procés de producció estadística en què s’obté la informació de les unitats objecte d’estudi. Es poden estudiar totes les unitats, com és el cas del censos, o bé una mostra representativa de totes les unitats, com és el cas de les enquestes per mostreig. Hi ha diferents tècniques d’obtenció de la informació: enquesta telefònica, enquesta per correu o enquesta cara a cara i s’acostuma a utilitzar un qüestionari. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Recollida de dades - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Raò | Glossari Estadística | Tant per cent >