Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variància

f Mesura de dispersió o variabilitat que es calcula fent la mitjana aritmètica de la suma dels quadrats de les desviacions de cada valor respecte a la mitjana aritmètica. És sempre positiva, atès que és un valor al quadrat, i la seva arrel quadrada és la desviació estàndard. (estadística descriptiva) Animació

La variància d'una distribució és la mitjana aritmètica dels quadrats de les desviacions de cada valor. La representem per S2x [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Variància - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Variaciò | Glossari Estadística

Novetats