Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Geocentrisme

Teoria que defensa que la Terra ocupa el centre del nostre sistema.

Enllaç permanent: Geocentrisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Filantrop | Glossari Filosofia | Heliocentrisme >