Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Audibilitat

Possibilitat de percebre un so. Es mesura per la distància a la qual deixa d'ésser perceptible.

Enllaç permanent: Audibilitat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmosfèrics (sorolls) | Glossari Meteorologia | Audició anòmala >

Novetats