Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estrat

Forma catalanitzada del mot stratus, usada freqüentment en la conversació.

Enllaç permanent: Estrat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estiuet de Sant Martí | Glossari Meteorologia | Estratificació >

Novetats