Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Front calent

Front que separa una massa d'aire calent que avança i una altra d'aire fred sobre la qual aquella cavalca.

Enllaç permanent: Front calent - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Front | Glossari Meteorologia | Front fred >

Novetats