Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Front fred

Línia que a ran de terra limita una massa d'aire fred que avança empenyent-ne una de calenta. Sovint s'anomena també front fred tota la superfície de separació (superfície frontal) entre ambdues masses, en la qual solen produir-se fenòmens tempestuosos.

Enllaç permanent: Front fred - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Front calent | Glossari Meteorologia | Front fred secundari >

Novetats