Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Frontolisi

Procés de desaparició d'un front per restabliment de la continuïtat.

Enllaç permanent: Frontolisi - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Frontogènesi | Glossari Meteorologia | Frontologia >

Novetats