Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Frontogènesi

Procés de formació d'un front de discontinuïtat.

Enllaç permanent: Frontogènesi - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Front superior | Glossari Meteorologia | Frontolisi >

Novetats