Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Insolació

a) Fet de lluir el Sol. Algunes vegades expressa la durada de la insolació que sol mesurar-se en hores i fracció d'hora. b) Quantitat de radiació solar rebuda per una superfície.

Enllaç permanent: Insolació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Infiltració | Glossari Meteorologia | Integral tèrmica >

Novetats