Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Meteorització

Exposició continuada a la intempèrie. L'efecte d'aquesta exposició.

Enllaç permanent: Meteorització - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Meteor | Glossari Meteorologia | Meteorògraf >

Novetats