Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Meteorògraf

Aparell de sondatge atmosfèric que inscriu la pressió, la temperatura i la humitat.

Enllaç permanent: Meteorògraf - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Meteorització | Glossari Meteorologia | Meteorograma >

Novetats