Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pol•lució

a) Suspensió de pols en l'aire.

b) Quantitat de pols continguda en un volum donat d'aire. S'aplica en particular aquest nom a les partícules molt fines, la velocitat de caiguda de les quals és petitíssima.

Enllaç permanent: Pol•lució - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Politròpic | Glossari Meteorologia | Pols >

Novetats