Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Politròpic

Adj. S'aplica a una atmosfera ideal, en la qual el gradient vertical de temperatura és el mateix a totes les altituds. El diagrama aerològic T-p d'una atmosfera politròpica té per equació general T/T0 = (p/p0)^R0G, on G és el gradient.

Enllaç permanent: Politròpic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Polímetre | Glossari Meteorologia | Pol•lució >

Novetats