Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent inferior

Vent a ran de terra o prop de terra.

Enllaç permanent: Vent inferior - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent geostròfic | Glossari Meteorologia | Vent isobàric >

Novetats