Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent

Moviment de l'aire. D'una manera més concreta, moviment de l'aire paral•lelament al terreny

Sobre els noms locals del vent, es pot consultar el Vocabulari de pesca d'E. Roig i J. Amades (Butlletí de Dialectologia Catalana, gener-desembre 1926) i Els noms dels vents en català de Mn. A. Griera (en el mateix Butlletí, juliol-desembre 1914).

Enllaç permanent: Vent - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Velocitat angular | Glossari Meteorologia | Vent antitríptic >

Novetats