Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Articulació territorial

òptima relació entre els elements estructurants i parts diferenciades que formen un territori. L'aplicació del terme articulació al territori fa referència preferentment a les comunicacions i els transports de divers tipus; però amb freqüència s'usa aquesta expressió amb un significat més ampli i obert, de similars ressonàncies socials o polítiques que cohesió territorial, o fins i tot quasi ideològiques, com potser suggereix en major mesurada la locució vertebració territorial.

Enllaç permanent: Articulació territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Aigües territorials | Glossari Ordenació del territori | Centralitat >