Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Ribera del mar

Bé de titularitat estatal que forma part dels de domini públic marítim-terrestre. Com a espai jurídic comprèn la franja de terreny de les costes que s'inicia on acaba la part marítima, on comença el terreny ferm i amb una extensió cap a la terra que no necessàriament ha d'estar en contacte periòdic amb les aigües.

Enllaç permanent: Ribera del mar - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Resíduos sòlids urbans | Glossari Ordenació del territori | Riscos >