Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Hàbit

Costum, conducta freqüent en el subjecte. També es pot definir l’hàbit com el nexe que hi ha entre un estímul i una resposta adquirida per aprenentatge.

Enllaç permanent: Hàbit - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Habilitat | Glossari Psicologia de la personalitat | Holístic >