Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Qüestionari

Conjunt de preguntes referides a hàbits, actituds, sentiments, conductes, etc., que el subjecte ha de contestar. Si fan referència a un mateix donen lloc als autoinformes i si fan referència a altres (per exemple, un pare que respon a preguntes sobre el seu fill) donen lloc als anomenats heteroinformes. És l’instrument més utilitzat com a test de personalitat.

Enllaç permanent: Qüestionari - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Model | Glossari Psicologia de la personalitat | Quocient intel•lectual >