Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Quocient intel•lectual

Un nombre que reflecteix el rendiment assolit per una persona en un test d’intel•ligència. Es considera que és un estimador de la intel•ligència en general de l’individu.

Enllaç permanent: Quocient intel•lectual - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Qüestionari | Glossari Psicologia de la personalitat | Reactivitat >