Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Velocitat de trajectòria

(f) Velocitat al llarg d'una trajectòria determinada obtinguda per control de trajectòria contínua i generada a partir de components de velocitat de diversos eixos.

ES velocidad de trayectoria.

FR vitesse de trajectoire.

EN path velocity.

Enllaç permanent: Velocitat de trajectòria - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Ultrapassament de posa | Glossari Robòtica | Velocitat d'eix >