Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Àrea basal d'albeca

ABA (m2/ha)

Suma de les seccions per on circula l'aigua de tots els troncs del conjunt d'arbres d'una estació de mostreig expressada per unitat de superfície.

Enllaç permanent: Àrea basal d'albeca - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Àrea basal | Glossari Terminologia forestal | Biomassa aèria total >