Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Biomassa d'escorça

(t/ha)

Pes sec d'escorça del tronc (no inclou l'escorça de les branques) des de la base fins a l'àpex de tots els arbres d'una estació, expressada per unitat de superfície. La biomassa d'escorça es calcula multiplicant el volum d'escorça per la densitat d'escorça.

Enllaç permanent: Biomassa d'escorça - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Biomassa de fusta | Glossari Terminologia forestal | Biomassa llenyosa aèria total >