Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Cobertura arbustiva

Cob (%)

Percentatge del sòl ocupat per les capçades dels arbusts. No només està format per espècies arbustives sinó també per espècies arbòries que pel seu estadi de desenvolupament (plántules o plançons) encara formen part de l'estrat arbustiu. Els valors de cobertura oscil·len entre el 0% i el 100%. El càlcul es fa només a les estacions de tipus parcel·la amb la informació dels 80 contactes dels transectes.

Enllaç permanent: Cobertura arbustiva - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Cobertura | Glossari Terminologia forestal | Coeficient de forma >