Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Dominància

Una espècie és dominant si ocupa en àrea basal almenys un 50 %. En el mateix sentit, diem que en una massa forestal dominen els planifolis si la suma dels seus percentatges en àrea basal és igual o superior al 50%; en cas contrari, diem que dominen les coníferes.

Enllaç permanent: Dominància - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Diàmetre normal mitjà | Glossari Terminologia forestal | Escleròfil·la >