Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Estació de mostreig

Habitualment tenen 10 m de radi sobre el terreny. Es mesuren tots els arbres inclosos amb un diàmetre normal igual o superior a 5 cm. Es distingeixen dos tipus d’estacions:

  • punt: quatre de cada cinc estacions són de tipus punt. En els punts es prenen algunes mesures dasomètriques com ara el diàmetre normal i altura de les espècies arbòries presents, les variables topogràfiques, es fa una llista de les espècies de cada estrat de vegetació en què s'indica altura i recobriment. Finalment, s’anota l’estat fitosanitari i es mesura la regeneració comptant el nombre de plàntules i plançons.
  • parcel·la: una de cada cinc estacions és de tipus parcel·la, on a més del que es mesura als punts es pren nota del diàmetre de capçades, el gruix de l’escorça, es recullen mostres que es duen al laboratori (fullaraca, fusta, escorça branquillons i fulles de les quals s’obté la concentració de C, N, P, S, K, Mg y Ca; testimonis de fusta per determinar-ne l’edat, la producció i els patrons de creixement; mostres de branques i fulles per calcular la biomassa d’ambdues fraccions, etc.). Finalment, se seleccionen arbres tipus de les diferents classes diamètriques als quals se'ls mesura el coeficient de forma amb relascopi de Bitterlitch i se'ls compta el nombre de branques per a diferents intervals de diàmetre. També es quantifica la cobertura arbustiva per a cada espècie present, mitjançant transectes. En definitiva, és en aquest tipus d’estacions on s’han incorporat la majoria d’innovacions d’aquest inventari forestal.

Enllaç permanent: Estació de mostreig - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Escleròfil·la | Glossari Terminologia forestal | Existències >